Saturday, December 31, 2016

ඕටූ..

හුස්මටත් ණය මිනිස්සුන්ගේ හිත්වල ඇති හුඹස් වල වට රූපාන්තරණයෙන් හල පිරුවට මොනවට දුටු වසරක් නිමාවෙමින් යත්...
ඉගැන්වූ පාඩම්වලට බොහෝමත් ස්තුතියි මිනිස්සුනේ...
ඒ අතර තවමත් අවදියෙන් ඉන්නා මිනිසත්වගට පින්, ඔවුන්ගේ හඩ, නිහඩ මෙහෙවරින් ලොවට තවමත් දයාවේ මුදු වැසි වැටේ..
තුති වේවා සොබාවට නිරතුරු අපේ නිවහන වූ...
ඕටූ ..
තවමත් ළබැදි නිසා ජීවත්වෙමි මමත්, තවමත්..
ස්තුතියි ඔබටත්, සිහිපත් කරමි ඔබ මිතුරු එච් ටූ වත්, සුබපතමි ඔබේ දරුවාටත්, හැමදා අපට සරණ වූ...
සදා ජීවනයේ සරණ වන ඔබ හැම අමතක කොට කෙසේ යන්නද නව වසරට...
හැමගේ පිහිටෙන් සහයෝගයෙන් හෙට සිට අලුත් වටයක් අරඹමු යළිත්.

ඔබ හැමට ජය!

Friday, December 30, 2016

√ අවිහිංසක පැතුමක්!(2017 උ.පෙ.ළ දරුවෙකුගෙන් ඉල්ලා ගතිමි)

√ දේශපාලන මුග්ධභාවය, වාදභේදය, කල්ලිවාදය, ඔළමොළ ස්වභාවය ඔස්සේ රටම ගිනි තියනා ගතිය පාරම්පරිකව හරි අපූරුවට ජාන ගතවූ වන්ට, මහ බඹු - දෙවියනේ, පිහිට ඔබ පමණයි! ඔවුන්ගේ ආවේණිය තුළ පිහිටි දේශපාලනික උන්මාදභාවය මහා සුනාමියකින්වත් සේදී නොයයි, මහා යුධ ගින්නකින්වත් පිළිස්සී නොයයි, මහා භීෂණ අන්ධකාරකින්වත් අතුරුදහන්ව නොයයි. ඒ ඒ තන්හිදී සේදී දැවී අතුරුදහන්වී ගියේ අදාළ විෂයට අදාළ වූවන්ම නොවේ. බොහෝකොට අනදාළ වූවන්. එහෙයින් නව වසරේ සිටවත් සුදුස්සන්ට සුදු කොඩිත් අන්‍යන්ට සුදුසු කොඩිත් ඔසවත්වා, සියලු ගිනි මැද අහිංසක, සාමකාමී නිසි මගට වෙර වඩන යහ දන මන මුළා මගින් උන්මාද නොකරත්වා, ඔවුන්ට හරි දේ තෝරාගන්නටත් වැරදි මගින් ඉවත්වන්නටත් බාලයන් සේ අන්‍යන්ට ගරහමින් විහිලු සපයන්නන් නොවීමටත් බුද්ධිය පාදාදෙනු ලබත්වා!

√ මහ බඹු දෙවියනේ මාගෙන් වුනු සුළු සුළු ව්‍යාකරණ දෝෂ කමාකොට මාගේ නිර්මල වූ ප්‍රාර්ථනයට ඔබතුමාගේ අනවරථ වූ අවදාණය දෙවා වදාරණ සේක්වා!

Monday, December 26, 2016

වේදනාවේ චිතකයෙන් නැගිටින්න..2017

ස්වාමි පුරුෂයාගේ චිතකයට ස්ත්‍රිය බිල්ලක් නොවිය යුත්තේ යම් සේද අනේක වේදනාවන්ගෙන් අසීමිත චිතක දැල්වුනු අතීතයක් හිමි රටක අනාගතයේ තවත් එවැනි චිතක දැල්වීම හෝ කිසිවකු ඒවාට බිලිවීම හෝ විය යුතු නොවේ.

වර්ග කිලෝමීටර හැටපන්දාස් ගණන තවත් සොහොන්බිමක් කිරීමට අවැසි එක න්‍යෂ්ටික බෝම්බ රොඩ්ඩක් පමණක් විය හැකියි. ඒ හැටපන්දාස් ගණනම රම්‍ය දිවයිනක් කිරීමට නම් මේ ලක හැමදෙන 'මව් රට' නැමති න්‍යෂ්ටිය වටා ගොනු විය යුතු වනවා නොවේද?

එක එකා මත්තෙහි බල සරණ, බඩ සරණ නොපතා තමන්ගේ දුර්ගුණ නසා එක්වී සවියෙන් රට නගා හිනැහෙව්, පිනැති පණැති මිනිසුනේ... සියවසකට කිරි ඉතිරේවි රටට
2017 යහ චින්තනයකට වසරක් වේවා...

Sunday, December 25, 2016

ලොකුම පින්කම

උසම ගහ
ලොකුම තොරණ
පසෙක තබා
දරුවන්ට හොදම
රටක් හදාපල්ලා
මිනිසුනේ

Friday, December 23, 2016

සැබෑ නත්තලක්!

හිරු බටහිර සැගවෙන්නේ සදුට අහස පවරන්නයි
වළාරෑන හැඩවෙන්නේ මිහිකත ගිම් නිවන්නටයි
අමා අදුර දා එන්නේ අදුරේ පෙම් වඩන්නටයි
උදුවප් සීතල මැද්දෙන් අරුතක සිරි නගන්නටයි

Sunday, December 18, 2016

බොරු කකුල් කාරයෙක් යනවා අන්න අර පුතේ!(ගෙජ්ජි හඩවමින් කෙළි කරන බොරුකකුල් වෘතිකයන් වෙත මෙයින් අහිතක් නොවේවා!:)

ඉහළ නැගීමේ නොනිත් ආශාවෙනුත් මුදලට ඇති දැඩි කෑදරකමෙනුත් හීනමානය වසා ගැනීම උදෙසා මවාගත් අහංකාරපරශව හැගීමෙනුත් තමන්ගේ හැබෑ මුහුණ විරූපි කරගත් සමහරුන්ට කලකදි තමන්ට අතහිත දුන් අය පවා පෙනෙන්නේ බොහෝකොට පහතින්‍ ය.
ඒ කෙසේද යත්, බොරුකකුල්කරුට තම පය පැළදි බොරුකකුලේ උස වැඩිවන පමණට අන්‍යන්ගේ හැබෑ උස වුව අඩුව, මිටිව, පහතින් පෙනෙන්නාක් මෙනි.

කොතරම් ඉහළින් ගියත් අවට පරිසරයේ සරණ එවැන්න්න්ගේ දෙපා නගන ඩොග් ඩොග් ඩොග්.. හඩ සදා බොල්ම වනු ඇත.

Thursday, December 15, 2016

යහ මාධ්‍යයක්


පස
ජලය
වාතය
දූෂණය
නොකරන්
අපමණට
නොමිල
අමිල
වන

Tuesday, December 13, 2016

ශුද්ධ රස්ති

fï Ôúf;a yß mqÿu tlla' Wm;hs" úm;hs - ta ueo Ôú;hhs' Ôúf;a ueo ruKhhs" t;kska w¨;a Ôú; bmfohs' ux fufyu lSj lsh, fyg boka àù jev igykaj,g ug l;d lrkav tmd lsh, ux b,a,d isákj'☺

Ôúf;aÈ ksh;j ysñjkafk bm§fuka miq urKhhs' Ôúf;a lshkafk fï w;r wm f.jd oeñh hq;= ÿr" úoHdfj uQ,sl rdYs .ek okakd Tng ud lshkafka frdayf,a m%iQ;sld.drfhka wm wrUk Ôú; .uk fld;rï ÿrla f.jd ljod fyda fidfydka ìu fj; tk f;la f.jk ÿr Ôú;h kï" tA m%iQ;sld.drh;a fidfydka ìu;a w;r we;s fláu ÿr fyj;a úia:dmkh wm Ôú;fha yrhhs' flfkl=g th m%iQ;sld.drfha isg fidfydka ìu;a ;j;a flfkl=g uyu.;a fudapßh;a úh yelsshs' lreKdlr mqj;am;a úfYaIdx. i|yd ud ud;Dld fldg fkd.kakd fuka b,a,ñ'☺

Y=oaO jQ cd;sl;ajhla mokï lr.;a tla lf,l f,dj oreKq NSIlhl= jQ foaYhg foaYysff;Yshd jQ ysÜ,¾ ;u fid,aodÿjkag w¨;a hgweÿï iemhQfõ hï f,io Ôú;ho tmßÈ fõ hehs uu lshñ' Tn Tfí ñ;=rd iuÕ hg weÿï yqjudre lr.kak" túg Tn yeu flkdgu w¨;a hg weÿula ysñfõú' w¨;a oekqu fidhd hkak" kuq;a oekqfï w¨;a njla ke;" th Tn yqjudrelr.kakd mrK hg weÿuls' fufia i|yka l< muKg hg we÷u;a ud;a .ek wka;¾cd,fha f.disma m< fkdlrk fuka ldreKslj i|yka lrñ'☺

tla ud¾.hl isg ;j;a ud¾.hla olajd uu .uka lf<ñ' wyia ud¾." keõ ud¾." uy ux ;rKhg jvd isref¾ ish¨ ud¾. ;=< ud ria;shdÿ jqfkñ' kdia ud¾.h;a lka isÿre;a yer wfkla ish¨ ud¾. isÿre ;=< fidhd neÆfhñ' úh;lg jvd úia:dmkhla f.jQ ÿfrys fkdùh'  úúO ud¾. wkafõIKh l< muKg ud foaYmd,khg iqÿiafil=hehs ks¾,Êcd fkdlrkakg blauka fkdfõhehs n,dfmdfrd;a;= fjñ'☺

wjika jYfhka ud fufia lshñ' ud lshQ lsisjla Tng fkdjegyqKs kï Tn ;ju;a ria;shdÿfjls' miai w;.d n,kak' yso.;a ;ek isg miai r;ajk f;la Tn weiQfha kerUQfha fudkjdo@ m%Yak lrkak' ÿfrys ñi úia:dmfha yeÕSula Tng ke;so@ Tn i;Hg ÿßka ys¢kafkls'☝

Monday, December 12, 2016

අවධානය පිණිසයි!

අසැල්වැසියන්ට ඇති විය හැකි අපහසුතා මගහැරවීම සදහා තම නිවෙස තුල බහින් බස් වීමකදී මයික්‍රපෝන හා හෙඩ්පෝන් භාවිත කරන්න.

නො මි නි ස් සු

බුරති මුන් දෙකොනෙන්ම
බල්ලනුත්
නිගා වේ

පටලවා ගනිති අං
ගොනුන්ටත්
නිගා දේ

ජරා කති ජරා වෙති
සූකරත්
පරා ජේ

එවන් උන් ලොව නසයි
මිනිසා ගෙ
විනා සේ

Sunday, December 11, 2016

ළමයින් ට විකාශය, ළමා විකාශ ය 😀හරියටම වෙලා😀

එයාලා අභිමානෙන් යුද්ද කළා
මෙයාලා අනතිමානිව හොරු අල්ලලා
ඔයාලා නිස්සරණයෙන් ඊලග ජන්දෙදි
අපිට දෙනවා නේද?
අම්මිටත්
තාත්තිටත්
අයියටත්
අක්කිටත්
බාප්පිටත්
පුංචිටත්
එයාගෙ අක්කගේ දුවටත්
හැමෝටම
ජන්දය තියෙනවා..
කියන්න,
පොරොන්දු වෙනවා කියලා
මන්ත්‍රිමාමි!

අපි දැනටමත් දීලානේ පුතේ..
ටීවී...රේඩියෝ...කියන්න බලන්න දැන් සැටලයිට් වල මොනවද නැත්තේ

ඒක තමා අපිත් හොයන්නේ මාමි

හ්ම්..එහෙනම් මට කියන්න, දැන් කොහොම එකක්ද පුතාලට ඕනේ..

ම්.. කොහොමද කියන්නේ.. මේක බොන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නේද මාමි

ඒකනේ, ..මො කක් .. !! ! බො න් න  ඕ න  ප්‍ර ශ් න ය ක්....!

Saturday, December 10, 2016

ආඩි 7 තේ කැද හැලිය (කැද වෙනුවට හැමදා උණු වතුර)

අනිකාගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් නැගී සිටිමු! (මානව හිමිකම් දිනය ස ම ර මු)
මගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මුනිවත බිදින්න, නැගී සිටින්න ඔබ සූදානම්ද?
ඔබ අසන්නේ මගේ සූදානම කෙබදුද කියාද?

Friday, December 9, 2016

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ සදාකාලික අරුත කිම!

සිදුවූ යමක හේතුඵල සබදතාවය අතීතයට එක්වූයේ කෙලෙසකද, එය එ අයුරින්මය. උපත සිදුවූයේය, පැවැත්ම ගලා යයි, නැවැත්ම කොතැනකද? කෙලෙසකද?
ඒ දක්වා සියලු ව්‍යායාම අපේක්ෂිත ඵල ගෙනෙන්නේද නැත. දාමයක, ජාලයක විටෙක ජංජාලයක පුරුක් වූ අප,
වරෙක දඩයක්කරුවාය, වරෙක දඩයමය නැතහොත් ඇමය.
අපේ ජන්මය ලාභයක්, පාපයක් හෝ සාපයක් වන්නේ ජීවන ක්‍රියාකාරකම් අනුවද?
ඉපයීම, වත්කම, දායාද හෝ හිමිකම් අනුවද?
පැවැත්මේ හා නැවැත්මේ සාධකයත් එයමද?
කුමක්ද එහෙනම් ධර්මයේ කර්මය?
නිව්ටන්ගේ තෙවන නියමය චින්ත ක්‍රියාවන්ටත් වලංගුද? නැතිනම් චින්තනයට විලංගු දමන්නේ දහමද?
ඩාවින් අප නවතින්නට යන තැනක් ගැන ඔබට කීවාද?
ඉදින් අපේ ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර පමණින් අප දක්නා ලෝකයද සැබෑව, ඉන් එහා යමක් දියුණු මනසකින් දැකිය නොහැකිද?
ඒ දියුණු මනසද, මනෝ ලෝකයක්ද? එවිට පය ගහන ලෝකය පමණක්ද ලෝකය.
අපි කව්රුත් සිහින නොදකින, මානසික ලෝකයක් නැති උන්ද?
ශරීරයකින් පටන් ගෙන ශරීරයෙන්ම අවසන් වන දෙයක් නම් ජීවිතය... මේ හැටි වෙනස් කම් මන්ද ගස් වැලුත් අපත් සංචරණ හැකියාවෙන් පමණක් වෙනස් ජීවීන් නම්..බුද්ධිමත්.
බුද්ධිය යනු ගැට ලිහාගැනීමේ හැකියාවක්, අලුත් ගැට ගැහීමේ හැකියාවක් , ඇයි ලොව පුරා මිනිසුන් මෙපමණ ගැටවල ගැසෙමින් විදවමින්..බුද්ධිමත් නොවීමද පරම හේතූන්?
විවිධත්වය, විෂමත්වය..විටෙක සාමූහිකත්වය, ඒකීයත්වය. අරාජිකත්වය, පරාජිකත්වය..ජරාජීර්ණත්වය...
ආර්ථික සමෘද්ධිය පමණක්ද මේ සියල්ලට ම පිළියම ..

Wednesday, December 7, 2016

ආ ව්!

බුද්ධිය අකුරු කළ සද
එය න්‍යායකි
අවබෝධයෙන් කළ විට
අතැඹුලක් මෙනි
හැගීම් අකුරු කළ තැන මරු
රසක් දැනී
ඇලුනු අයට රසයට මධු
විතත් මදි

රොනට ඇදුණු බඹරිදු
බාදුරා මලේ
මල නොව අලය විස වෙයි
නියගලා වැලේ
රසයම සොයා ගොස් වැටිලා
පැණි හැලියේ
දැන් ගැලවෙන්න වලිකන
හැටි කඩිමුඩියේ

පුන් සද ආ ලෙසලු මහකට
එක රෑක
රසයෙන් එළි කළේ හැම
හදකම හීන
අකුරක් මැවූ හැම රසයම
හිත් ලාන
අතුරක් වගෙයි එක විටකදි
මධු බාන

Monday, December 5, 2016

වා ව්!

කලු ඇන්දාට
සුදු හදවත්
නොවෙති කලු

සුදු ඇන්දාට
කලු හදවත්
වේද සුදු

කලු සුදු දෙකම
එක්වූ අළු
හදක් දැරූ

මනුසත්කම ය
ගොලු හදවත
පුබුදු කෙරූ..

Sunday, December 4, 2016

පින්කම් පාටියට - වෙල්කම්!

මොනයම් පාටිත් ඉදහිට
ඉන්කම් එක සරු වූ විට
දාගෙන පොඩිවුන් වටකොට
සැපය කනේ වරද මොකද

කාල යන්න බඩ පැලෙන්න
බීල යන්න කණ පැලෙන්න
ආතල් පිට බණ අහන්න
අපගේ පාටියට එන්න

ස්වාමීන් වැඩ සිටවා
දෙමාපියන් සිහි කරවා
හරි සද්දෙට හඩ දාලා
ගජරාමෙට වැඩ බෝවා

රට ජාතිය නගන්නටයි
බණ දෙන්නේ සැරේටමයි
අප යන මග සදා සුවයි
බැලු බැලු තැන නිවන පෙනෙයි

ආමිස පූජා බෝවේ
පිළිවෙත බල්ලා කෑවේ
දිනක තවත් පින පෑදේ
එදිනට පාටිය උඹවේ

Friday, December 2, 2016

පව්!(thrasthawadayen mahajanaya nuugath padam)

සුදුසුකම් අයිතිවාසිකම් සදහා හේතුවක්, නමුත් සුදුසුකම් යනු අයිතිවාසිකම් සදහා පමණක් හේතුවන්නක් නොවේ. සැබෑ සුදුසුකමට ඊට වඩා දිග පළලක් ඇත.
එනමුත් අයිතිවාසිකම් සදහා පමණක් සුදුසුකම් සපුරා ගැනීමට හුරුකරනු ලැබූ පිරිසක් බහුතරය වූ රටකට තමන් එබන්දන් බිහිකළ කාළකණ්ණිකමේ වරදට වන්දි ගෙවීමටම සිදුවේ.
අයිතිවාසිකමට පමණක් සීමා නොවූ සැබෑ සුදුස්සන්ටද එහි පීඩාව විදින්නට සිදුවේ.
අයිතිවාසිකම ම පතා පාදඩයින් සේ ක්‍රියා කරන්නන් හට ඒවායේ ප්‍රතිවිපාක මත්තේ දී හෝ ලැබෙන මුත් අවබෝධයක් නැති කමෙන් ඔවුන් සදහටම මුළාවේම සිටිමින් අනුනට වෙර වඩනු ඇත.
එහි පාපය නිසැකවම එබදු උන් හා උන්ගේ ගුරුන් වෙතම වනු ඇත! This awurudu yuddayak awasana thahawuru wana ak parama sathyayak wanneda ayay.