Showing posts with label ලේබල් නැත. Show all posts
Showing posts with label ලේබල් නැත. Show all posts

Sunday, January 8, 2017

සංවර්ධනයට ලේසි පාර (අපි ආසම කෝච්චි පාර)

ගල් ගහනවා
පොල් ගහනවා
මිරිස් අඹරනවා
කඩේ යනවා
පෙළපාලි
ආඩපාළි
කටු ගැහිලි
පේන කියවිලි
ආණ්ඩු පෙරළිලි
සළුපාලි ත් දිනපතා කෙරෙනවා

ඉතිං ඇයි මේ දේවල් අපේ රටේ නිසි වෘත්තිමය තත්වයකට ගේන්න බැරි? නිසි පුහුණුවක් දීලා ජාතිවාද, ආගම්වාද තව අවුස්සලා ඔය වගේ නව අවස්ථා වැඩිකරන්න ඔවුන්ව තව දිරිමත් කරන්න ඕන. රටක් සංවර්ධනය වෙන්නෙ එතකොටයි.

Thursday, January 5, 2017

තව විසිපහකින්...(දේසපාලක)

වෙනස්වෙලා
තියෙන රටක
මැදි වයස්
පුද්ගලයෙක්
මෙසේ කියාවි
........................
මට දෙන්න
රට හදන්න

Tuesday, December 13, 2016

ශුද්ධ රස්ති

fï Ôúf;a yß mqÿu tlla' Wm;hs" úm;hs - ta ueo Ôú;hhs' Ôúf;a ueo ruKhhs" t;kska w¨;a Ôú; bmfohs' ux fufyu lSj lsh, fyg boka àù jev igykaj,g ug l;d lrkav tmd lsh, ux b,a,d isákj'☺

Ôúf;aÈ ksh;j ysñjkafk bm§fuka miq urKhhs' Ôúf;a lshkafk fï w;r wm f.jd oeñh hq;= ÿr" úoHdfj uQ,sl rdYs .ek okakd Tng ud lshkafka frdayf,a m%iQ;sld.drfhka wm wrUk Ôú; .uk fld;rï ÿrla f.jd ljod fyda fidfydka ìu fj; tk f;la f.jk ÿr Ôú;h kï" tA m%iQ;sld.drh;a fidfydka ìu;a w;r we;s fláu ÿr fyj;a úia:dmkh wm Ôú;fha yrhhs' flfkl=g th m%iQ;sld.drfha isg fidfydka ìu;a ;j;a flfkl=g uyu.;a fudapßh;a úh yelsshs' lreKdlr mqj;am;a úfYaIdx. i|yd ud ud;Dld fldg fkd.kakd fuka b,a,ñ'☺

Y=oaO jQ cd;sl;ajhla mokï lr.;a tla lf,l f,dj oreKq NSIlhl= jQ foaYhg foaYysff;Yshd jQ ysÜ,¾ ;u fid,aodÿjkag w¨;a hgweÿï iemhQfõ hï f,io Ôú;ho tmßÈ fõ hehs uu lshñ' Tn Tfí ñ;=rd iuÕ hg weÿï yqjudre lr.kak" túg Tn yeu flkdgu w¨;a hg weÿula ysñfõú' w¨;a oekqu fidhd hkak" kuq;a oekqfï w¨;a njla ke;" th Tn yqjudrelr.kakd mrK hg weÿuls' fufia i|yka l< muKg hg we÷u;a ud;a .ek wka;¾cd,fha f.disma m< fkdlrk fuka ldreKslj i|yka lrñ'☺

tla ud¾.hl isg ;j;a ud¾.hla olajd uu .uka lf<ñ' wyia ud¾." keõ ud¾." uy ux ;rKhg jvd isref¾ ish¨ ud¾. ;=< ud ria;shdÿ jqfkñ' kdia ud¾.h;a lka isÿre;a yer wfkla ish¨ ud¾. isÿre ;=< fidhd neÆfhñ' úh;lg jvd úia:dmkhla f.jQ ÿfrys fkdùh'  úúO ud¾. wkafõIKh l< muKg ud foaYmd,khg iqÿiafil=hehs ks¾,Êcd fkdlrkakg blauka fkdfõhehs n,dfmdfrd;a;= fjñ'☺

wjika jYfhka ud fufia lshñ' ud lshQ lsisjla Tng fkdjegyqKs kï Tn ;ju;a ria;shdÿfjls' miai w;.d n,kak' yso.;a ;ek isg miai r;ajk f;la Tn weiQfha kerUQfha fudkjdo@ m%Yak lrkak' ÿfrys ñi úia:dmfha yeÕSula Tng ke;so@ Tn i;Hg ÿßka ys¢kafkls'☝

Monday, December 12, 2016

අවධානය පිණිසයි!

අසැල්වැසියන්ට ඇති විය හැකි අපහසුතා මගහැරවීම සදහා තම නිවෙස තුල බහින් බස් වීමකදී මයික්‍රපෝන හා හෙඩ්පෝන් භාවිත කරන්න.

නො මි නි ස් සු

බුරති මුන් දෙකොනෙන්ම
බල්ලනුත්
නිගා වේ

පටලවා ගනිති අං
ගොනුන්ටත්
නිගා දේ

ජරා කති ජරා වෙති
සූකරත්
පරා ජේ

එවන් උන් ලොව නසයි
මිනිසා ගෙ
විනා සේ

Sunday, December 11, 2016

ළමයින් ට විකාශය, ළමා විකාශ ය 😀හරියටම වෙලා😀

එයාලා අභිමානෙන් යුද්ද කළා
මෙයාලා අනතිමානිව හොරු අල්ලලා
ඔයාලා නිස්සරණයෙන් ඊලග ජන්දෙදි
අපිට දෙනවා නේද?
අම්මිටත්
තාත්තිටත්
අයියටත්
අක්කිටත්
බාප්පිටත්
පුංචිටත්
එයාගෙ අක්කගේ දුවටත්
හැමෝටම
ජන්දය තියෙනවා..
කියන්න,
පොරොන්දු වෙනවා කියලා
මන්ත්‍රිමාමි!

අපි දැනටමත් දීලානේ පුතේ..
ටීවී...රේඩියෝ...කියන්න බලන්න දැන් සැටලයිට් වල මොනවද නැත්තේ

ඒක තමා අපිත් හොයන්නේ මාමි

හ්ම්..එහෙනම් මට කියන්න, දැන් කොහොම එකක්ද පුතාලට ඕනේ..

ම්.. කොහොමද කියන්නේ.. මේක බොන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නේද මාමි

ඒකනේ, ..මො කක් .. !! ! බො න් න  ඕ න  ප්‍ර ශ් න ය ක්....!

Saturday, December 10, 2016

ආඩි 7 තේ කැද හැලිය (කැද වෙනුවට හැමදා උණු වතුර)

අනිකාගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් නැගී සිටිමු! (මානව හිමිකම් දිනය ස ම ර මු)
මගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මුනිවත බිදින්න, නැගී සිටින්න ඔබ සූදානම්ද?
ඔබ අසන්නේ මගේ සූදානම කෙබදුද කියාද?

Friday, December 9, 2016

සදාකාලික නොවූ ලෝකේ සදාකාලික අරුත කිම!

සිදුවූ යමක හේතුඵල සබදතාවය අතීතයට එක්වූයේ කෙලෙසකද, එය එ අයුරින්මය. උපත සිදුවූයේය, පැවැත්ම ගලා යයි, නැවැත්ම කොතැනකද? කෙලෙසකද?
ඒ දක්වා සියලු ව්‍යායාම අපේක්ෂිත ඵල ගෙනෙන්නේද නැත. දාමයක, ජාලයක විටෙක ජංජාලයක පුරුක් වූ අප,
වරෙක දඩයක්කරුවාය, වරෙක දඩයමය නැතහොත් ඇමය.
අපේ ජන්මය ලාභයක්, පාපයක් හෝ සාපයක් වන්නේ ජීවන ක්‍රියාකාරකම් අනුවද?
ඉපයීම, වත්කම, දායාද හෝ හිමිකම් අනුවද?
පැවැත්මේ හා නැවැත්මේ සාධකයත් එයමද?
කුමක්ද එහෙනම් ධර්මයේ කර්මය?
නිව්ටන්ගේ තෙවන නියමය චින්ත ක්‍රියාවන්ටත් වලංගුද? නැතිනම් චින්තනයට විලංගු දමන්නේ දහමද?
ඩාවින් අප නවතින්නට යන තැනක් ගැන ඔබට කීවාද?
ඉදින් අපේ ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර පමණින් අප දක්නා ලෝකයද සැබෑව, ඉන් එහා යමක් දියුණු මනසකින් දැකිය නොහැකිද?
ඒ දියුණු මනසද, මනෝ ලෝකයක්ද? එවිට පය ගහන ලෝකය පමණක්ද ලෝකය.
අපි කව්රුත් සිහින නොදකින, මානසික ලෝකයක් නැති උන්ද?
ශරීරයකින් පටන් ගෙන ශරීරයෙන්ම අවසන් වන දෙයක් නම් ජීවිතය... මේ හැටි වෙනස් කම් මන්ද ගස් වැලුත් අපත් සංචරණ හැකියාවෙන් පමණක් වෙනස් ජීවීන් නම්..බුද්ධිමත්.
බුද්ධිය යනු ගැට ලිහාගැනීමේ හැකියාවක්, අලුත් ගැට ගැහීමේ හැකියාවක් , ඇයි ලොව පුරා මිනිසුන් මෙපමණ ගැටවල ගැසෙමින් විදවමින්..බුද්ධිමත් නොවීමද පරම හේතූන්?
විවිධත්වය, විෂමත්වය..විටෙක සාමූහිකත්වය, ඒකීයත්වය. අරාජිකත්වය, පරාජිකත්වය..ජරාජීර්ණත්වය...
ආර්ථික සමෘද්ධිය පමණක්ද මේ සියල්ලට ම පිළියම ..

Wednesday, December 7, 2016

ආ ව්!

බුද්ධිය අකුරු කළ සද
එය න්‍යායකි
අවබෝධයෙන් කළ විට
අතැඹුලක් මෙනි
හැගීම් අකුරු කළ තැන මරු
රසක් දැනී
ඇලුනු අයට රසයට මධු
විතත් මදි

රොනට ඇදුණු බඹරිදු
බාදුරා මලේ
මල නොව අලය විස වෙයි
නියගලා වැලේ
රසයම සොයා ගොස් වැටිලා
පැණි හැලියේ
දැන් ගැලවෙන්න වලිකන
හැටි කඩිමුඩියේ

පුන් සද ආ ලෙසලු මහකට
එක රෑක
රසයෙන් එළි කළේ හැම
හදකම හීන
අකුරක් මැවූ හැම රසයම
හිත් ලාන
අතුරක් වගෙයි එක විටකදි
මධු බාන

Monday, December 5, 2016

වා ව්!

කලු ඇන්දාට
සුදු හදවත්
නොවෙති කලු

සුදු ඇන්දාට
කලු හදවත්
වේද සුදු

කලු සුදු දෙකම
එක්වූ අළු
හදක් දැරූ

මනුසත්කම ය
ගොලු හදවත
පුබුදු කෙරූ..

Sunday, December 4, 2016

පින්කම් පාටියට - වෙල්කම්!

මොනයම් පාටිත් ඉදහිට
ඉන්කම් එක සරු වූ විට
දාගෙන පොඩිවුන් වටකොට
සැපය කනේ වරද මොකද

කාල යන්න බඩ පැලෙන්න
බීල යන්න කණ පැලෙන්න
ආතල් පිට බණ අහන්න
අපගේ පාටියට එන්න

ස්වාමීන් වැඩ සිටවා
දෙමාපියන් සිහි කරවා
හරි සද්දෙට හඩ දාලා
ගජරාමෙට වැඩ බෝවා

රට ජාතිය නගන්නටයි
බණ දෙන්නේ සැරේටමයි
අප යන මග සදා සුවයි
බැලු බැලු තැන නිවන පෙනෙයි

ආමිස පූජා බෝවේ
පිළිවෙත බල්ලා කෑවේ
දිනක තවත් පින පෑදේ
එදිනට පාටිය උඹවේ

Friday, December 2, 2016

පව්!(thrasthawadayen mahajanaya nuugath padam)

සුදුසුකම් අයිතිවාසිකම් සදහා හේතුවක්, නමුත් සුදුසුකම් යනු අයිතිවාසිකම් සදහා පමණක් හේතුවන්නක් නොවේ. සැබෑ සුදුසුකමට ඊට වඩා දිග පළලක් ඇත.
එනමුත් අයිතිවාසිකම් සදහා පමණක් සුදුසුකම් සපුරා ගැනීමට හුරුකරනු ලැබූ පිරිසක් බහුතරය වූ රටකට තමන් එබන්දන් බිහිකළ කාළකණ්ණිකමේ වරදට වන්දි ගෙවීමටම සිදුවේ.
අයිතිවාසිකමට පමණක් සීමා නොවූ සැබෑ සුදුස්සන්ටද එහි පීඩාව විදින්නට සිදුවේ.
අයිතිවාසිකම ම පතා පාදඩයින් සේ ක්‍රියා කරන්නන් හට ඒවායේ ප්‍රතිවිපාක මත්තේ දී හෝ ලැබෙන මුත් අවබෝධයක් නැති කමෙන් ඔවුන් සදහටම මුළාවේම සිටිමින් අනුනට වෙර වඩනු ඇත.
එහි පාපය නිසැකවම එබදු උන් හා උන්ගේ ගුරුන් වෙතම වනු ඇත! This awurudu yuddayak awasana thahawuru wana ak parama sathyayak wanneda ayay.

Wednesday, November 30, 2016

තර නොවු දොස්..කොන් වෙමි.

රථය බස්
පුද්ගලික ය එ බස්
නොකළ අප කතා බස්
නොවුණි කතිකාවතට බස්

සිටින ඇය අනලස්
මුව මත නැගේ මදහස්
දැක එන මිහිරි අදහස්
පවසා වේද උදහස්

වා පිත් සෙම් රජස්
අපටත් ඇතේ සිව්දොස්
සමාදන් පෙහෙවස්
හැරිය යුතුමය සියලු වස්දොස්

එනිසා තවත් නැත දොස්
අමතක කරමි මගෙ තොස්
පවසමි හුරුම අණ බස්
කිම කරන්නද මමයි කොන්දොස්

Sunday, November 20, 2016

නියතය ජය! .. ණයත් නැති.. බයත් නැති..

ඊයේ ජය නොගත් සත්‍ය අදද
අද ජය නොගත් සත්‍ය හෙටද
හෙට ජය නොගන්නා සත්‍ය නුදුරු දිනයේද
ජය ගනු නියතය
මා
තවදුරටත්
සත්‍ය සමග යමි,
එය සටනකි..
අපූරු ,
ත ම
විස්මිත

Saturday, November 19, 2016

සගයාට සුබ පතමි, වරද නිවැරදි කරමි.(මොහාන්,මන්චි,අනුෂ්ක,වාසනා,උමේෂා ආදී ආදි කණ්ඩායමේ මතකයට රුකුල් දෙනු පිණිස වේ)

සමීපව කටයුතු කළ අපේ සගයකු ගැන පුවත්පත් සති අග අතිරේකයක යම් ලිපියක් පළව ඇත. ඒ ගැන පළමුව ඔහුට සුබ පතන්නේ ඔහුගේ අරමුණ යහපත් දිශානතියකට යේවා යනුවෙනි.
දෙවනුව ඇත්තේ යම් වරදක් නිවැරදි කරන්නටය.
ම විසින් වසර 2008 අපේ අධ්‍යයන කාරයයක් අවසානයේ නිර්මාණය කොට පසුව පළාත් මට්ටමෙන් යොවුන්නාට්‍ය උළෙලක 2011 දෙවැනි තැනට පත් නාට්‍යක් එම වසරේ ප්‍රථම ස්ථානයකට පත් ඔහුගේ නිෂ්පාදනයක් ලෙස පුවත්පතේ සටහන්ව ඇත. එම වසරේ පළමු ස්ථානයත් මගේම පිටපතක් හා අපේ නිෂ්පාදනයක් වූ අතර ඒ අවධියේ අපි අපිටම උදව් කරගත් කණ්ඩායමක් ලෙස බෙදාහදා ගෙන අලුත් දිරියකින් කටයුතු කළ පිරිසක් වීමු.
යෝ යෝ යනු දෙවන ස්ථානයටපත් (අදාළ නාට්‍ය) හා මෙහෙම යනු පළමු ස්ථානයට පත් අපේ ඒ කෙටි නාට්‍ය ද්වත්වයයි.
ඒ වරද ගැන සගයාද පිළිගන්නා අතර ඒ ගැන දන්නා කුඩා හෝ අපේ පිරිසට ඇති විය හැකි වික්ශිප්ත බවක් වෙතොත් පහකරනා අටියෙන් ලියූ පුංචි සටහනකි මේ.

Wednesday, November 16, 2016

Monday, November 14, 2016

- සදවත විශාලව දීප්තියෙන් පෙනේ, හදවත විසල්ව දීප්තිමත් වේවා හැමගේ.. ඉල් පෝදා පතමු මෙතින්!